Pouť k Panně Marii Bolestné

V neděli 17. září odpoledne jsme u nově opravené kapličky k Hostěradicím slavili pouť k Panně Marii Bolestné. Mši sv. celebroval P. Josef Dvořák z Hostěradic. Přišli poutníci z Hostěradic, Miroslavi, Jiřic, Vítonic a z Oleksovic.

Pouť Oleksovice

Na svátek Nabebevzetí Panny Marie jsme ve dnech 19. a 20. srpna v oleksovickém kostele slavili pouť. Bylo to radostné poděkování i prosby s aktivní účastí krojované mládeže, zapojené do liturgie.

Pouť Čejkovice

Na svátek Panny Marie Sněžné jsme v kostele v Čejkovicích slavili pouť. Společně s čejkovickými mladými jsme Panně Marii děkovali za pomoc a ochranu pro všechny obyvatele obce. Zároveň jsme prosili o ochranu a pomoc do nastávajícího období.

Kurz Alfa

V jarních měsících byl ve farnosti zahájen kurz Alfa. Kurz vedl Ing Voříšek se svými spolupracovníky. Kurzu se účastnilo 12 zájemců.

 

Svátek matek

14. května jsme oslavili Den matek. Ve mši svaté jsme společně děkovali za maminky a na závěr bohoslužby si každá maminka domů odnesla kytičku.

Hasičská pouť

V první polovině května jsme spolu s místními hasiči slavili svátek ochránce hasičů, svatého Floriána. Ve mši sv. jsme Pánu Bohu děkovali za živé i zemřelé místní hasiče, jejich rodiny a za vše, co dobrého pro ostatní občany činili a činí.

Tříkrálová sbírka 2017

Při letošní Tříkrálové sbírce králové vykoledovali:

Oleksovice 11.065,- Kč a 10Eur

Čejkovice 7.136,- Kč

Poděkování náleží všem koledníkům i všem těm, kteří svým darem přispěli.

 

 

Důležité události v naší farnosti v druhé polovině roku 2016

Mezi nejvýznamější události farnosti patří slavení farních poutí. Čejkovická pouť ke cti Panny Marie Sněžné byla v Čejkovicicích dne 6.srpna a ve farním kostele v Oleksovicích ke cti Panny Marie Nanebevzaté, dne 13. a 14. srpna. Při slavnostech v obou vesnicích byla přítomna mládež z místní obce (zavádějící).

Na konec prázdnin byl na farním dvoře […]

Noc kostelů

Letos poprvé se také naše farnost zapojí do Noci kostelů. Připravili jsme následující program:

18,00-18,20 Vyzvánění zvonu, zahájení Noci kostelů

18,20-18,50 Vystoupení dětí MŠ Oleksovice

19,55-19,20 Vystoupení pěveckého souboru učitelů z Božic

19,30-20,30 Povídání o tom, jak vytvářet dobré vztahy v rodině. Na otázky bude odpovídat MUDr. Ivana Birovská Centrum rodiny

Den matek

Osmého května, při Hasičské pouti, jsme společně slavili i Den matek. Děkovali jsme našim maminkám za jejich péči i starostlivost. Každá maminka, jako výraz naší úcty a poděkování, obdržela kytičku.