Hasičská pouť

V první polovině května jsme spolu s místními hasiči slavili svátek ochránce hasičů, svatého Floriána. Ve mši sv. jsme Pánu Bohu děkovali za živé i zemřelé místní hasiče, jejich rodiny a za vše, co dobrého pro ostatní občany činili a činí.

Tříkrálová sbírka 2017

Při letošní Tříkrálové sbírce králové vykoledovali:

Oleksovice 11.065,- Kč a 10Eur

Čejkovice 7.136,- Kč

Poděkování náleží všem koledníkům i všem těm, kteří svým darem přispěli.

 

 

Důležité události v naší farnosti v druhé polovině roku 2016

Mezi nejvýznamější události farnosti patří slavení farních poutí. Čejkovická pouť ke cti Panny Marie Sněžné byla v Čejkovicicích dne 6.srpna a ve farním kostele v Oleksovicích ke cti Panny Marie Nanebevzaté, dne 13. a 14. srpna. Při slavnostech v obou vesnicích byla přítomna mládež z místní obce (zavádějící).

Na konec prázdnin byl na farním dvoře […]

Noc kostelů

Letos poprvé se také naše farnost zapojí do Noci kostelů. Připravili jsme následující program:

18,00-18,20 Vyzvánění zvonu, zahájení Noci kostelů

18,20-18,50 Vystoupení dětí MŠ Oleksovice

19,55-19,20 Vystoupení pěveckého souboru učitelů z Božic

19,30-20,30 Povídání o tom, jak vytvářet dobré vztahy v rodině. Na otázky bude odpovídat MUDr. Ivana Birovská Centrum rodiny

Den matek

Osmého května, při Hasičské pouti, jsme společně slavili i Den matek. Děkovali jsme našim maminkám za jejich péči i starostlivost. Každá maminka, jako výraz naší úcty a poděkování, obdržela kytičku.

Hasičská pouť

Osmého května jsme společně s našimi místními hasiči slavili Hasičskou pouť. Při mši sv. jsme Pánu Bohu děkovali za ochranu a pomoc pro hasiče, jejich rodiny i všechny obyvatele Oleksovic. Zároveň jsme prosili ochránce hasičů, sv. Floriána, aby nad nimi i jejich rodinami, stále bděl.

Tříkrálová sbírka

Také v letošním roce jsme v naší farnosti uspořádali Tříkrálovou sbírku. Děkujeme všem králům a královnám, kteří sbírce věnovali svůj čas i námahu. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří podle svých možností přispěli na pomoc potřebným. Přispěvatelé velmi ocenili záměr, vybudovat pro naši oblast centrum paliativní léčby, pro pacienty v domácí péči.

Výsledky Tříkrálové sbírky:

[…]

Práce ve farnosti v roce 2015

V letošním roce se nám opět podařilo opravit část střešního pláště fary. Byla to již třetí etapa opravy.

Dokončili jsme další část venkovních omítek našeho kostela, a to z východního směru. Velké poděkování náleží zastupitelům městyse Oleksovice v čele se starostou a jeho spolupracovníky. Bez jejich nezištné pomoci by se nám to nepodařilo.

Stabilizovali […]

Adventní věnce, svíce

26. listopadu jsme na faře vyráběli adventní věnce. Účastnili se rodiče s dětmi a mladší i starší generace pletačů. Bylo to příjemné setkání a všechny věnce i věnečky se povedly.

17. prosince jsme se pokoušeli odlévat svíce. Bylo nás na faře jedenáct, ale dílo se nám moc nedařilo. A to ani tehdy, když děti zkoušely […]

Poděkování za úrodu 27. září 2015

Na konci září jsme společně děkovali Pánu Bohu za letošní úrodu. Při přípravě výstavky plodin jsme se obávali, zda vůbec budeme mít co na výstavku dát. Letošní rok byl mimořádně teplý a téměř všechny plodiny už v této době byly sklizené. Nakonec se s Boží pomocí vše podařilo.

[…]